מורשת ותרבות ישראל - תוכנית לימודים ז
נווט למעלה
תכנית לימודים במקצוע תרבות ישראל לכיתה ז'
 
 
כיתה ז': זהות יהודית-ישראלית בעולם משתנה
 
נושאים מרכזיים:
סידור התפילה (והמחזור) כמשקף זהויות וגוונים ביהדות
לוח השנה בחיי היחיד, המשפחה, הקהילה והעם
מעגל החיים: זהויות וגוונים בחברה היהודית
קיבוץ גלויות וקליטת עלייה בחברה הישראלית
השפה העברית ומרכזיותה בהתחדשות הלאומיות העברית
האדם תבנית נוף מולדתו – חברה ומקום כמעצבי זהות
 
יעדי התוכנית:
היצירה היהודית:
סידור התפילה כמשקף זהויות וגוונים ביהדות
 • התמצאות בסידור כספר מרכזי בתרבות ישראל.
 • אוריינות יהודית: סדר התפילה היהודי, תפילות מרכזיות, מאפייני חג ומועד בתפילה.
 • העשרת השפה היהודית במטבעות לשון מן הסידור.
 • הסידור והתפילה כמצע לדיון בשאלות וערכים העוסקים בזהות הפרט והחברה, והזיקה ביניהם.
 
מחזור הזמנים:
א. השבת: זהויות וגוונים בחברה היהודית
 • רכישת ידע על לוח השנה העברי והשפעתו על הזהות היהודית.
 • דיון בתפיסת "הזמן היהודי" ובירור עמדות סביב השבת כ"היכל בזמן."
 • דיון בתפיסת השבת כאידיאל תרבותי מתגשם.
 
ב. מעגל החיים: זהויות וגוונים בחברה היהודית
 • טיפוח תחושת שייכות ומחויבות למשפחה, לקהילה, לעם היהודי ולמורשתו.
 • טיפוח מודעות למסורות עדתיות ולייחודיות תרבותית בעדות ישראל.
 
זיקת עם ישראל לארץ ישראל לאורך הדורות והתחדשותה בציונות לזרמיה
א. קיבוץ גלויות וקליטת עלייה בחברה הישראלית
 • רכישת ידע ובירור עמדות בנושא עלייה, קליטה וקיבוץ גלויות.
 • הערכת מפעל העלייה והקליטה ונקיטת עמדה ביחס להתמודדות עם קשיים.
 • גיבוש עמדה ביחס לעושר התרבותי שבמיזוג גלויות.
או:
ב. השפה העברית ומרכזיותה בהתחדשות הלאומיות העברית
 • רכישת ידע על מקומה של העברית בתרבות היהודית בתקופות שונות, ועל התחדשותה כשפת דיבור עם תחילת התחייה הלאומית.
 • בירור הזיקה בין שפת אם לאומית לבין זהות לאומית.
 • נקיטת עמדה בסוגיית השפה העברית בימינו: אתגרים ותמורות.
 
דמותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי
האדם תבנית נוף מולדתו – חברה ומקום כמעצבי זהות
 • התמצאות במונחים ובסוגיות מרכזיות של זהות יהודית-ישראלית.
 • היכרות עם אורחות חיים המבטאים את תרבות ישראל בעולם משתנה.
 • בירור הזיקה בין זהות יהודית לזהות ציונית, בין יהדות התפוצות למדינת ישראל.