תיכון עירוני יד' - תקנון
נווט למעלה
כתובת: רח' אבן ספיר 8 חטיבה ז-ח: ראול ולנברג 28
טלפון : 036470970 חטיבה ז-ח: 03-6470020
פקס : פקס תיכון: 036494474 חטיבה: 036480882
שעות קבלה:

schoollogo.jpg
                                                                                                                                                                ‏‏‏‏‏‏‏‏‏י"ח תמוז תשע"ה

‏05   יולי      2015
תקנון בית הספר לשנת הלימודים תשע"ו
 
תלמידים, הורים ומורים יקרים, 
 
"בית הספר איננו הכנה לחיים. בית הספר הוא החיים עצמם." (דיואי)
אורח חיים תקין משמעו תחושת שייכות וכבוד הדדי. אנו מאמינים, שאווירה נינוחה תהפוך את הלימוד ליעיל יותר ואת השהות בין כותלי ביה"ס לנעימה יותר.  
התקנון המובא לידיעתכם גובש ע"י צוות מורים ובעלי תפקידים, נציגי מועצת התלמידים ונציגי ועד ההורים המרכזי וכן  עודכן על פי הנחיות חוזר מנכ"ל.
התקנון מתייחס להערכת הישגים, לנהלי משמעת ולהתנהגות.
 
תוכנת "סמארט סקול": בית הספר מאפשר נגישות למידע שוטף באמצעות תוכנת האינטרנט "סמארט סקול". האחריות להתעדכן מדי יום בנושאים השוטפים של בית הספר חלה על התלמיד
ועל הוריו (שינויי מערכת, הישגים, נהלי משמעת, אירועים בית ספריים, חומר לבחינה, הודעות וכו').
 
הערכת הישגים
 
בית הספר הציון המסכם יחושב עפ"י הערכים הבאים:
 
1.  מבחנים הנערכים עפ"י  לוח מבחנים.
2.  עבודות / חיבורים.
3.  בחנים הבודקים ידיעות תלמידים בהיקף של כשלושה שיעורים בודדים.(ייתכנו חריגות בכיתות
     הנבחנות בבחינות בגרות).
4.  השתתפות בכיתה.
5.  הכנת שיעורי בית- שיעורי הבית יהוו מרכיב בציון המחצית. 
6.  הבאת ציוד כנדרש- הגעה לשיעור ללא הציוד הנדרש (ספר, מחברת, חוברת, מחשבון וכו') תיחשב 
     כאי הכנת שיעורי בית.
   
על משקלו של כל אחד מהמרכיבים המופיעים בסעיפים 6-1 יודיע המורה לתלמידיו בראשית השנה ב"סילבוס" כתוב שיפורסם באתר ביה"ס.
 
נהלי בחינות
 
1. במקצוע הנלמד עד 3 ש"ש ייערכו בכל מחצית 2 מבחנים + בחנים. באנגלית, במתמטיקה 
    ובמקצועות מוגברים (י"א, י"ב) ייתכנו 3 מבחנים בכל מחצית + בחנים.
 
2. חומר הבחינה ומתכונתה יימסרו בכתב לתלמיד / או יפורסמו באתר ביה"ס ע"י המורה המלמד 
    כשבוע ימים מראש.
 
3. על המורה לכלול בשאלון הבחינה פירוט בכתב של הנקודות לכל תשובה.
 
4. תלמיד ייבחן בבחינות על פי לוח המבחנים רק אם נכח בכל שעות הלימוד שקדמו לבחינה.            
    אם וייעדר משעות הלימוד שלפני הבחינה, לא תינתן הזדמנות לבחינה חוזרת.
 
5. במועד החזרת המבחן יימסר תשובון כתוב/באתר ביה"ס (כולל מבחן מתכונת). בעת החזרת המבחן  
    יתקיים דיון על תכני המבחן ודרכי הערכתו.
 
 
6. המבחן יוחזר לתלמידים לכל המאוחר שבועיים מיום קיומו, ובמקצועות הומניים - שלושה  שבועות.
 
7. מספר המבחנים בשבוע לתלמיד לא יעלה על שלושה.
 
8. ניתן לקיים בוחן ללא הודעה מראש על חומר של שלושה שיעורים אחרונים. (לא ביום שמתקיים
    מבחן). אולם ניתן לקיים בוחן על חומר של שיעור אחרון בלבד ביום בו מתקיים המבחן בהודעה   
    מראש- על פי אישור מראש ממנהל החטיבה.
   
9. הפרת טוהר הבחינות (העתקה, שימוש בטלפון נייד, שיחות ) גוררת פסילת הבחינה ללא כל עוררין
    ולא תינתן הזדמנות לבחינה  חוזרת!  כמו כן ייפגע ציון בהתנהגות ותירשם הערה בתעודה.
    סולם הציונים יהיה כדלקמן:
95  -  100 מצוין
85  -  94               טוב מאד
75  -  84               טוב
65  -  74              כמעט טוב
55  -  64              מספיק
ציון נמוך מציון 55 - נכשל
 
 
­ הציון השנתי בשנה שבה התלמיד נבחן בבחינות בגרות, הוא ציון ההגשה הסופי המועבר למשרד
     החינוך לצורך שקלול עם ציוני הבחינה החיצונית.
 
­ ציון ההגשה (הציון השנתי) משקף למידה רציפה לאורך כל השנה (ואינו ציון מבחן המתכונת!).
     הציון השנתי = ציון ההגשה, יימסר לתלמידים במועד החזרת מבחן המתכונת.
 
נהלי בחינות חוזרות
 
אנו נקיים שני ימי מבחנים חוזרים  לקראת תום המחצית. כלומר בכל יום יתקיימו מספר מבחנים במקצועות השונים.
 
תלמיד זכאי לגשת לשלושה מבחנים חוזרים בלבד (כולל מתמטיקה).
תלמיד שהפר את טוהר הבחינות לא זכאי לבחינה חוזרת וציונו ייפגע.
בכיתות י"א-י"ב קיום מבחנים חוזרים במחצית ב' מותנה בלוח הזמנים של בחינות הבגרות והמתכונות.
 
התלמידים הזכאים לגשת למבחן חוזר הם תלמידים שעומדים בקריטריונים המפורטים:
 
א. תלמידים שנעדרו ביום הבחינה המקורי והציגו:                                                                    
     אישור רפואי בהיעדרות מ- 3 ימים ומעלה, אישור מראש על צו גיוס/מבדקים צהליים – למורה
     המקצועי ולמחנך הכיתה.
     התלמיד ידאג להעביר אישורים אלו למורה המקצועי ולמחנך מיד לאחר ההיעדרות, כדי שהמורה
     יאפשר לו להיבחן בבחינה החוזרת. תלמיד שלא יגיש האישור בזמן למחנך, יאבד את זכאותו
     למבחן חוזר. המחנך יצדיק ההיעדרות מידית בסמארט סקול.
ב. תלמידים שנכשלו בבחינה בציון 55 ומטה יהיו זכאים למבחן חוזר, אם יעמדו בתנאים הבאים :
    נוכחות סדירה בשיעורים, הכנת ש"ב, הגעה עם הציוד הנדרש והתנהגות נאותה ואישור מהמורה
    המקצועי.
ג. מבחנים חוזרים במתמטיקה, בכימיה, במחשב, בלשון ובשפ"ז יהיו ברמה התואמת את הספק
    לימוד החומר עד למועד הבחינות החוזרות.
ד.   ציון מבחן סופי ישקלל על פי: 30% - ציון במועד הראשון, 70% במועד חוזר. 
  
­ תלמיד שיציג אישור על היעדרות מיום הבחינה בלבד, אינו זכאי לגשת למבחן חוזר.
­ אישור על מבחן תיאוריה ומעשי בנהיגה אינו מתקבל.
­ תלמיד שייעדר עקב נסיעה לחו"ל אינו זכאי לגשת למבחן חוזר.
­ לתשומת לבכם, השתדלו להיבחן במועד המקורי המאפשר תנאי למידה מיטביים.
 
נוהל הגשת בקשה להיבחנות בבחינה חוזרת:
1.       התלמיד יגיש בקשה להיבחנות חוזרת למורים במקצועות השונים על גבי טופס מיוחד שבועיים לפני מועד המבחנים החוזרים.
2.       התלמיד ימסור את הטופס החתום ע"י מורים מקצועיים למחנך הכיתה לאישור סופי.
 
נוהל הגשת ערעורים
 
תלמיד המבקש לערער על ציון בתעודה או בבחינה יפרט את סיבת ערעורו בכתב ויגישו תוך שלושה ימים למורה המקצועי או למחנך, ובהיעדרם למנהל החטיבה.
אם נדחה הערעור ע"י המורה המקצועי, רשאי התלמיד לערער שנית בפני רכז המקצוע.
התלמיד יקבל תשובה תוך שבוע מיום הגשת הערעור.
תלמיד המבקש לערער על ציון הגשה יפרט את סיבת ערעורו בכתב ויגיש תוך יום אחד למנהלת החטיבה, כדי שהוועדה הפדגוגית תבדוק ערעורו.

 

ספרייה

 
אנו מעוניינים לאפשר לכלל התלמידים לקבל שירותי ספרייה בצורה שוויונית.
כניסה לספריית בית הספר מותנית בהצגת כרטיס תלמיד אישי. 
תלמיד רשאי לשאול ספר עם הצגת כרטיס התלמיד האישי בלבד.
לתלמיד שיאחר בהחזרת ספר עיון לספרייה יעוכב מתן ציון הבחינה באותו המקצוע, וכמו- כן לא יוכל לשאול  ספר עיון נוסף במשך שבוע עבור כל יום איחור.
­ראה תקנון ספרייה המצוי בספריה.
בחינות בגרות
 
­ תלמיד בתיכון עיוני חייב לגשת עם ציון הגשה מטעם ביה"ס בכל מקצוע ובכל מועד היבחנות.
­ ציון ההגשה מטעם ביה"ס אינו ניתן לשינוי לאחר העברתו למשרד החינוך ביום בחינת הבגרות.
­ הציון הסופי בתעודת הבגרות הוא ממוצע משוקלל של ציון ההגשה הבית ספרי וציון הבחינה   
     החיצונית (גם במקרים בהם קיים פער  גדול בין ציונים אלו).
 
בחינות מתכונת  
 
בחינות המתכונת בבית ספרנו הן חובה בשנה שבה ניגש התלמיד לבחינת בגרות חיצונית. תלמיד שלא ייבחן בבחינת המתכונת, ציונו יהיה שלילי באותו מקצוע, וייחשב במניין השליליים במעבר מכיתה לכיתה.
לתשומת לבכם, לבחינות המתכונת אין מועד ב'.
לפני בחינת מתכונת ובחינת בגרות יינתן יום חופשה אחד.
ביום בחינת המתכונת – לאחר הבחינה הלימודים יתקיימו כסדרם.
ציון בחינת המתכונת וציון הגשה יימסרו לתלמיד אך ורק ביום המיועד לכך המפורסם בלוח הבחינות.
 
נהלי משמעת
 
מורי ביה"ס מחויבים לדווח על חיסורים/איחורים/הפרעות/תלבושת/אי הכנת שיעורי בית מידי יום בתוכנת המחשב. מעקב אחר רישום החיסורים/איחורים/הפרעות/תלבושת/אי הכנת שיעורי בית ייעשה ע"י המחנכים/רכזת השכבה/מנהלת החטיבה.
תפקוד לקוי יגרור הורדה בציון בהתנהגות/ בהישגים (ראה פירוט בהמשך).
 
 
א. נוהל רישום ומעקב חיסורים
 
על כל היעדרות יש להודיע מראש למחנך הכיתה בדרכי התקשרות המקובלות.
תלמיד הנעדר מלימודיו חייב להביא אישור מההורים/מרופא מיד עם חזרתו לספסל הלימודים לצורך מעקב ולהעבירו למחנך הכיתה. אישורים יתקבלו עד שבוע מיום החזרה ללימודים.
תלמיד הנעדר ממבחן חייב להציג האישור למורה המקצועי לצורך הזכאות לגשת למבחן חוזר ולהגישו למחנך הכיתה. תלמיד שיצבור 2 מנות ומעלה של היעדרויות בלתי מוצדקות במקצוע מסוים ירד ציונו באותו מקצוע עפ"י הטבלה הבאה: (עפ"י חוזר מנכ"ל).
 
 
1 מנה = מס' השעות הנלמדות במקצוע מסוים במהלך שבוע אחד.
 
דוגמא: אם במקצוע מסוים מספר השעות השבועיות הוא 5 שעות,
             והתלמיד צבר במשך המחצית 5 שעות היעדרות באותו  
             מקצוע, אותו תלמיד יצבור מנת היעדרות אחת.
 
 
טבלת המשקלים של צבירת מנות והשפעתן על הציון:
 
 
מספר המנות
שנצברו (לא מוצדק)
 
1
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
המשקל בנקודות
 
 
0
 
    5 -
 
  7 -
 
9 -
 
אין ציון סופי
 
 
נסיעות לחו"ל 
 
אין להיעדר מלימודים ללא אישור. תלמיד שייעדר ללא אישור לא יוכל להשלים בחינות שהתקיימו בהיעדרותו, ועל כן ציונו ייפגע.
על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, לא תותר היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחו"ל.
במקרים חריגים הורי התלמיד יפנו בבקשה מנומקת אל מנהל המחוז והעתק המכתב יימסר למנהל ביה"ס.
 

ב. היעדרויות מוצדקות

 

פירוט סיבות ההיעדרויות המוצדקות, שלא תחושבנה במניין המנות:

א. אישור רפואי בהיעדרות 3 ימים ומעלה.
ב. אשפוז בבית חולים.
ג. היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
ד. צו גיוס או מבדקים צהליים אחרים שאושרו מראש.
ה. פעילות חברתית המאושרת ע"י רכז השכבה בלבד.
ו. שחרורים מטעם תנועות הנוער, שאושרו מראש ע"י הנהלת החטיבה.
ז. אישור רשמי על השתתפות בביוטופ.
ח. תינתן אפשרות של היעדרות מוצדקת באישור הורים על יום אחד במחצית (לא כולל מועדי בחינות
     ופעילויות חברתיות).
ט. היעדרות בגין מבחן נהיגה עיוני ומעשי– לשעתיים בלבד ! (פרט לשעות בחינה).
     תלמיד שנעדר מכל סיבה שהיא (מוצדקת/לא מוצדקת), חובתו להשלים את החומר הנלמד.
 
ג. חובת נוכחות בפעילות חברתית: (כולל טקסים)
 
1.       היעדרות בלתי מוצדקת מפעילות חברתית תיחשב כחיסור לכל דבר (לפי המקצועות שנלמדו באותן שעות) ותיחשב במניין המנות. התלמיד ישתלב בלימודים הסדירים רק לאחר בירור עם המחנך/ מנהל חטיבה וקבלת אישור!
2.       על התלמיד הנעדר מפעילות חברתית מכל סיבה שהיא (מוצדקת או לא מוצדקת) להגיש עבודה בכתב יד למחנך הכיתה להשלמת הנושאים שהועברו בפעילות וכתנאי להשתלבות בלימודים סדירים.
3.       תינתן הערה בתעודה על היעדרות מפעילויות חברתיות.
4.        תלמיד שהתנהגותו בפעילות חורגת מכללי ההתנהגות הרשומים בתקנון, תישקל יציאתו לטיול השנתי/ השתתפות במשלחת או לכל פעילות אחרת.
5.       תלמיד הנעדר מפעילות חברתית תישקל  השתתפותו במשלחת.
 
פעילות חברתית:
צופים: אנו מעודדים את תלמידינו לקחת חלק פעיל בפעילות הצופים. פעילות של הצופים בימי לימודים תתקיים על פי הנהלים שנקבעו עם רכזי השבטים והנהלת ביה"ס.
 
ד. איחורים       
 
1. תלמיד המגיע לשיעור לאחר כניסת המורה לכיתה – ייחשב מאחר ויירשם לו איחור.
    שלושה  איחורים = שעת חיסור המצטברת במניין המנות.        
2. בראשית כל שיעור על התלמיד להימצא במקומו עם הציוד הנדרש. הבאת הציוד מהלוקר לאחר
    כניסת המורה תיחשב כאיחור. תלמיד מאחר ימתין ליד דלת הכיתה, המורה יאפשר כניסה לכל
    המאחרים ביחד לאחר כעשר דקות.
    המורה המקצועי ידווח על גבי טופס מיוחד למזכירות ביה"ס על כל איחור. על התלמיד להתייצב    
    במזכירות ביה"ס בשעה 07:30 למחרת יום האיחור. האישור החתום יועבר למורה המקצועי ע"י
    המזכירות.
    תלמיד שלא התייצב בשעה היעודה יטופל ע"י המורה המקצועי ויחויב להגיע לביה"ס  בשעה 07:30
    יומיים ברציפות!
    אם לא יעמוד בדרישות אלה, יועבר הטיפול למחנך הכיתה והתלמיד יושעה מיום לימודים ביידוע
    ההורים. 
    החיסורים ביום זה יצטברו במניין המנות. במקרים חוזרים של איחורים יועבר הטיפול להנהלת 
    החטיבה/למנהל ביה"ס.
 
ה. תלבושת
 
     על-פי חוזר מנכ"ל, מחויבים כל התלמידים להגיע בלבוש צנוע ומסודר ההולם את ביה"ס על מנת
     לחזק את תחושת הביטחון, הסדר, השוויון והשייכות.
1. חובה על התלמידים להגיע בתלבושת אחידה לכל פעילויות ביה"ס (פנים וחוץ בית ספריות):
    בקיץ – חולצת טריקו חלקה בעלת שרוולים בכל צבע, למעט צהוב וכתום, עם סמל ביה"ס
    מוטבע עליה.
    בחורף – חולצת טריקו חלקה בעלת שרוולים בכל צבע, למעט צהוב וכתום, עם סמל ביה"ס   
    מוטבע עליה ומעליה סווטשרט חלק בכל צבע, למעט צהוב וכתום, עם סמל ביה"ס מוטבע עליו.
    *חולצה לבנה חלקה עם סמל ביה"ס לטקסים. בעונות מעבר יש להקפיד על שני הכללים    
     המפורטים לעיל.  
    לא תתאפשר למידה בביה"ס ללא תלבושת אחידה.
2. חל איסור להגיע בלבוש החושף את הבטן/ כתף. חייב להיות מפגש בין החולצה למכנסיים.   
    (לרבות טיולים)
3. לבוש במכנס קצר המכבד את בית הספר (ללא קרעים ולא קצרצר).
4. אין לבוא לביה"ס בכפכפי-ים ובנעלי בית.
 
5. תלבושת חינוך גופני – תלבושת ביה"ס, ראה סעיף ה' 1.
    תלמיד שלא יעמוד בדרישות אלו לא יוכל להיכנס לכיתה ויירשם לו חיסור שייחשב במניין       
    המנות, ובנוסף הורדת ציון בהתנהגות.
6. חובה להגיע עם תלבושת אחידה במהלך כל השנה כולל שיעורי תגבור, בחינות מתכונת ובחינות
    בגרות.
 
התנהגות בביה"ס:
 
1.  על כל תלמיד בבית הספר חלה חובת הזדהות בפני כל אחד מעובדי בית הספר.
     התלמידים מחויבים  להישמע להוראות האחראים במקום.
2.  חובה על מחנך הכיתה למנות 2 תורנים בשבוע, על התורנים חלה אחריות לדאוג לניקיון ולסדר
     בכיתה. התורנים מחויבים להימצא במהלך ההפסקות בכיתות האם. נזקים שייגרמו בכיתה מהלך
     ההפסקה - באחריות התורנים.
3. אופניים חשמליים – ע"פ חוזר מנכ"ל: חל איסור על רכיבה באופניים חשמליים מתחת לגיל 14 יש   
    להשתמש  באמצעי הבטיחות הנדרשים כדוגמת קסדות ולפעול בהתאם למפורט לעיל:
       - על התלמידים חלה חובת חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים חשמליים.
       - עם כניסת התלמיד לשטח בית הספר, האופניים יהיו מונחים במתקן מסודר לאופניים כאשר    
         הם נעולים.
- חל איסור לנוע עם אופניים חשמליים בשטח בית הספר.
- הסוללה תהיה צמודה לאופניים בלבד. חל איסור לנוע בשטח בית הספר עם סוללה של אופניים.
4. חל איסור מוחלט על הכנסת סקייטבורד, אופניים, גלגיליות, כלים חדים, נפצים ומצתים לשטח  
    ביה"ס (אופניים ייקשרו במקום המיועד לכך). חל איסור רכיבה על אופניים/סקייטבורד/גלגליות  
    (על סוגיהם) בשטח ביה"ס.
    תלמיד החורג מכלל זה ייאלץ להשאיר בביה"ס רכוש זה.
    החזרת אחד מהפריטים הללו יתבצע רק בליווי הורים.
5.  אסור, עפ"י כללי הוראות הביטחון, לטפס על גדרות ביה"ס.
6.  חל איסור לטפס על מבנים בשטח ביה"ס.  
7.  ביה"ס עומד לרשות תלמידיו ומוריו, לכן יש לשמור על חזותו ועל ניקיונו. אין לפגוע ברכוש ביה"ס
     וברכוש הזולת. תלמיד שיימצא משחית את הרכוש ישלם את מלוא הנזק שנגרם וייענש על פי
     החלטת הנהלת ביה"ס.
8.  חל איסור לזרוק שקיות מים.
     בהפרת כללים אלו ועל פי שיקול דעת המועצה הפדגוגית:
א.      יוזמנו הורי התלמיד לשיחה בביה"ס עם רכז השכבה / מנהל החטיבה.
האירוע יתויק בתיקו האישי של התלמיד.
ב.      התלמיד יושעה מלימודיו. 
9. התלמידים מתבקשים שלא להיכנס לחדר מורים.
 
א. כללי התנהגות בכיתה או בפעילות חברתית
בכיתה: עם כניסת המורה לכיתה בראשית השיעור יעמדו התלמידים במקום מושבם.
על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות ע"י מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.
 
הפרעה: כל פעולה אשר פוגעת במהלך התקין של השיעור.
 
תלמיד/ה המפריע/ה למהלך התקין של השיעור יטופל ע"י המורה המקצועי:
1. רישום בתוכנת המחשב.
2. שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל פה.
3. הישארות בביה"ס לשעות לימוד נוספות.
4. שליחת מכתב להורים (בדואר או במייל).
5. זימון הורים (יתועד בתיק האישי).
 
6. בכל מקרה של הפרעה נוספת לאחר הזמנת ההורים, התלמיד יושעה מיום לימודים ויכין בספריה
    עבודה במהלך יום הלימודים.
7. תלמיד שירבה להפריע ירד ציונו בהתנהגות ותישקל השתתפותו בפעילות חברתית מחוץ לכותלי    
    ביה"ס, כולל משלחות נוער לחו"ל / טיולים.
8. השעיה בתוך בית הספר ע"פ שיקול דעתו של המנהל.
9. השעיה מחוץ לביה"ס במקרים חמורם וכאשר האירוע אינו חד פעמי.
10. הורדת ציון בתעודה בסעיף התנהגות.
 
ב. מניעת אלימות
ביה"ס רואה בחומרה התנהגות אלימה מסוג כל שהוא ומגנה אותה.
אין לנהוג באלימות פיזית ומילולית כלפי כל אחד מבאי ביה"ס.
במקרה של התנהגות אלימה:
1.       התלמיד יורחק למספר ימים בתיאום עם הפיקוח על ביה"ס.
2.       ידווח האירוע למשטרה, לע.ת.א ולמפקחת ביה"ס.
3.       הנהלת ביה"ס רשאית למנוע  את יציאתו של התלמיד לפעילות חוץ בית ספרית.
4.       תישקל הרחקתו של התלמיד מבית הספר.
 
ג. שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן השיעור (בטלפונים ניידים, במצלמות, באייפודים וכו').
כל שימוש בטלפון נייד/מצלמה/אייפוד/אייפון/mp בזמן השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט.
יש להשאיר את המכשיר בתיק/בלוקר כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום אופן על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה רק בזמן שהוגדר על ידי הצוות.
צילום בזמן שיעור או הפסקה באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע כבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.
שימוש בטכנולוגיה בהפרת כלל זה, בפעמיים הראשונות התלמיד יוזהר ויקבל את הטלפון הנייד/מכשיר שמע בשעה 15:00 (באחריות התלמיד) ממנהלת החטיבה / ממזכירות בית הספר וכן ניידע הורים. בפעם השלישית התלמיד יקבל את הטלפון הנייד/מכשיר שמע ממנהלת החטיבה בנוכחות ההורים והאירוע יתועד בתיק האישי.
בשיעורים המתקיימים אחרי השעה 15:00 יוחזר הטלפון הנייד בתום השיעור.
במקרים חריגים, בהם נאלץ התלמיד לצאת מהשיעור, עליו להשאיר את הטלפון הנייד על שולחן המורה.
   ­ התלמידים מתבקשים להימנע מהבאת ציוד יקר ערך לביה"ס כגון: סכום כסף גדול, פלאפונים,       
        אופניים, כלי רכב ממונעים. הציוד הוא באחריותו של התלמיד.
        ביה"ס אינו אחראי במקרה של גניבה/אובדן.
 
ד. התקשרות טכנולוגית (מהראל).
 
ה. השתתפות בטיולים / משלחות לחו"ל          
     מטרת הטיולים – הכרת הארץ בהיבט היסטורי וגיאוגרפי והעמקת הזיקה לארץ ישדאל, הכרת    
     מורשת עמנו וגיבוש חברתי.
     מטרת המשלחות- למידה סביב נושא, הגברת השייכות לעם היהודי וייצוגו בחו"ל.
     מימוש המטרות מחייב התנהגות נאותה!
 
1.       תלמיד עם בעיות התנהגות חריגות תישקל הוצאתו לטיולים/משלחות לחו"ל.
2.       תלמיד שהפר את כללי ההתנהגות בטיול (המפורט בחוזר המצורף להנחיות הטיול) יישלח לביתו במימון הוריו.
3.       תלמידים שהפרו את כללי ההתנהגות – המנוסחים בחוזר הטיול- תישקל השתתפותם בעתיד בטיולים ובמשלחות.
4.       תלמיד הנעדר מטיול שנתי – תישקל השתתפותו במשלחות.
5.       במקרים חריגים שנבצר מהתלמיד להשתתף בטיול, עליו להודיע למחנך לפחות שבוע מראש.
 
 
ו. איסור העישון בביה"ס
על פי החוק החדש האוסר עישון במקומות ציבוריים, חל איסור מוחלט על עישון בשטחי ביה"ס ועל נשיאת סיגריות בשטח ביה"ס, באירועים הנערכים מטעם ביה"ס ובמסגרתו.
 
העישון מזיק לבריאות האדם ולסביבתו,
ובמיוחד לבריאותו של האדם הצעיר.
תלמיד שיימצא מעשן, ידווח מיידית טלפונית להוריו,  יושעה מלימודים ליום אחד (ביום המחרת). ביום זה ישהה התלמיד בספריה ויכין עבודה עיונית בנושא וכן יעזור בניקיון ביה"ס. היעדרותו תיחשב במניין המנות. מכתב יישלח להורי התלמיד מהנהלת ביה"ס. העתק המכתב יועבר לתיקו האישי.
הפרת משמעת זו תגרור הורדת ציון בהתנהגות בתעודה.
 
ז. איסור הבאה של אלכוהול לשטח ביה"ס, ואיסור השימוש בו בכל פעילות פנים וחוץ בית ספרית
חל איסור חמור על הכנסת משקאות חריפים למוסד חינוכי ועל שתייתם בו ובכל פעילות מטעמו.
הפרת משמעת זו תגרור:
1.       הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.
2.       הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה.
3.       במקרה של הבאת אלכוהול או שתייה במהלך טיול או בפעילות חוץ בית ספרית אחרת יוחזר התלמיד לביתו והוריו יישאו בהוצאות הכספיות הנדרשות לכך.
4.       מניעת השתתפות בפעילות נוספת.
5.       השעיה.
6.       הורדת ציון בהתנהגות.
 
ח. יציאה משטח ביה"ס
1.       חל איסור לצאת משטח חצר ביה"ס במהלך יום הלימודים.
2.       אין לקבוע שיעורי נהיגה/ שיעורים פרטיים או כל פעילות אחרת בשעות "חלון" שבמערכת, מאחר שייתכנו שינויים במערכת השעות או יקבעו פעילויות בית ספריות בשעות אלה.
3.       יציאה משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים מותנית באישור מיוחד ממנהלי החטיבות.
4.       שחרור מלימודים יינתן ע"י מחנך הכיתה, רכזי השכבות או מנהלי החטיבות עם הצגת אישור מן ההורים.
5.       בכיתות ז'-ח' יציאתו של תלמיד מביה"ס (שלא ע"פ מערכת השעות) מחויבת בליווי הורים.
 
עליה מכיתה לכיתה
 
תקנות המעבר מכיתה לכיתה תואמות את דרישות משרד החינוך והתרבות.
המועצה הפדגוגית רשאית לקבוע בחינות מעבר, עבודות, השתתפות בקורס קיץ וביצוע מחוייבות אישית במלואה כתנאי לעלית התלמיד כיתה.
המועצה הפדגוגית מוסמכת להחליט שתלמיד אינו עולה כיתה, אם מצבו הלימודי, התנהגותו או היעדרויותיו המרובות אינם מאפשרים זאת.
 
במקרה של התנהלות בלתי הולמת תישקל העברתו של התלמיד לכיתה אחרת. במקרים חריגים יועבר המקרה לדיון והחלטה במשרד החינוך והרשות העירונית.
 
זכרו!
מטרתו של התקנון היא יצירת אווירה של כבוד הדדי המאפשרת קידומו של כל אחד מאיתנו.
שמירה על התקנון היא תנאי לכך.
                                                                                                               
* בית הספר מפעיל אתר אינטרנט לצרכי תקשורת, הוראה ולמידה. צוות ביה"ס מצלם ומסריט תלמידים במסגרת פעילויות ומעלה לאתר ביה"ס. הורה שיש לו הסתייגות או התנגדות לפרסום כתובת דוא"ל/ תמונה/ סרטון של  בנו/ בתו - יודיע על כך למחנך הכיתה .
  
                                                                                                                בברכת שנה פורייה,
                                                                                                                 
                                                                                          הנהלת בית-הספר.